نگران با من ایستاده سحر …

پنج شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۷ -- ۲۲:۵۹

Trickling the moonlight
Brighten the glowworm
Not is dream to one’s eye an hour, but
The sadness of this sleepy – head
That’s sleeplessness in my tearful eye
Dawn is anxious along with me
Morning request to me
I bring of his blessed breeze news the nation were bereaved of their possession
But in my heart is hopelessness of this journey
The delicate’s stem of rose that I plant it with more love
I irrigate it with heartily, Oh! That rose faded by my side
But my quest is vain for one who opens ray of hope
Not only solve their problem but also make problem
Trickling the moonlight
Brighten the glowworm
An alone man with blister foot in the long way stands near the village
With the knapsack upon his shoulder
His hand on the door, telling himself:
” The sadness of this sleepy – head that’s sleeplessness in my tearful eye “

پ.ن : متن شعر” می تراود مهتاب” در ادامه مطلب  (نیما یوشیج)
مانده پای آبله از راه دراز
بر دم دهکده مردی تنها
کوله بارش بر دوش
دست او بر در ،می گوید با خود :
“غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند “

 

مي تراود مهتاب

Trickling the moonlight

مي درخشد مهتاب

Brighten the glowworm

نيست يکدم شکند خواب به چشم کس و ليک

Not is dream to one’s eye an hour, but

غم اين خفته چند

The sadness of this sleepy – head

خواب در چشم ترم مي شکند .

That’s sleeplessness in my tearful eye.

نگران با من ايستاده سحر

Dawn is anxious along with me

صبح مي خواهد از من

Morning request to me

کز مبارک دم او آورم اين قوم به جان باخته را بلکه خبر

I bring of his blessed breeze news the nation were bereaved of their possession

در جگر ليکن خاري از ره اين سفرم مي شکند .

But in my heart is hopelessness of this journey.

نازک آراي تن ساق گلي که به جانش کشتم

The delicate’s stem of rose that I plant it with more love

و به جان دادمش آب ، اي دريغا به برم مي شکند .

I irrigate it with heartily, Oh! That rose faded by my side.

بر عبث مي پايم که به در کس آيد

But my quest is vain for one who opens ray of hope

در و ديوار به هم ريخته شان بر سرم مي شکند .

Not only solve their problem but also make problem.

مي تراود مهتاب

Trickling the moonlight

مي درخشد مهتاب

Brighten the glowworm

مانده پاي آبله از راه دراز بر دم دهکده مردي تنها شد

An alone man with blister foot in the long way stands near the village

کوله بارش بر دوش

With the knapsack upon his shoulder

دست او بر در ، مي گويد با خود :

His hand on the door, telling himself:

” غم اين خفته چند خواب در چشم ترم مي شکند . “

” The sadness of this sleepy – head that’s sleeplessness in my tearful eye “.

(نیما یوشیج)

مهدی صمدی

کارمند بانک صادرات و دانشجوی دکتری مدیریت مالی هستم . علاقه مند به مباحث بانکی ، بازارهای مالی ، بورس و سهام و مدیریت منابع انسانی و ...

More Posts

هیچ دیدگاهی تا اکنون ثبت نشده است.