خدمات ​اینترنت بانک سپهر (بانکداری اینترنتی)

دوشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴ -- ۲۰:۲۱
سامانه اینترنت بانک اشخاص حقیقی – خدمات ریالی:
خدمات صورتحساب:
اطلاع از مانده و خلاصه حساب
دریافت صورتحساب بصورت دوره ای (بازه زمانی ۴ ماه تا سقف ۵٠٠ تراکنش) – بدون کارمزد
ثبت دستور پرداخت انتقال وجه و ثبت دستور پرداخت تسهیلات – درون بانکی – تعداد ۵٠ دستور پرداخت روی هر حساب ( سقف در هر دستور پرداخت ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ریال و در مجموع ۵,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ریال)
مدیریت شماره حساب ، شماره شبا و شماره کارت شناخته شده
لیست ضمانت نامه های درخواست شده توسط مشتری(درون بانکی)
لیست ضمانتنامه هایی که مشتری ذینفع آن باشد(درون بانکی)
خدمات انتقال وجه:
انتقال وجه بین حسابهای خود مشتری در بانک صادرات ایران – بدون محدودیت
انتقال وجه به حساب سایرین در بانک صادرات ایران – سقف در هر روز ٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ریال و سقف در هربار جابجایی ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ریال – بدون کارمزد
انتقال وجه از حساب به کارت سایرین در بانک صادرات ایران – سقف در هر روز ٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ریال و سقف در هربار جابجایی ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ریال – بدون کارمزد
انتقال وجه بین بانکی از طریق سامانه ساتنا “آنی” – سقف در هر روز ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ریال  و حداقل در هربار جابجایی ١۵٠,٠٠٠,٠٠٠ریال – بدون کارمزد
انتقال وجه بین بانکی از طریق سامانه پایا”دوره ای” – سقف در هر روز ۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠ریال و سقف در هربار جابجایی ٢۵٠,٠٠٠,٠٠٠ریال – بدون کارمزد
انتقال وجه از سپهرکارت به سپهرکارت – سقف در هر روز ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ریال – بدون کارمزد
انتقال وجه از سپهرکارت به کارت های شتابی- سقف در هر روز ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ریال – کارمزد: تا مبلغ ده میلیون ریال پنج هزار ریال و به ازای هر ده میلیون ریال اضافه دو هزار ریال به رقم فوق افزوده می شود.
انتقال وجه دسته ای – سقف در هر روز ازهر حساب ۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ریال و سقف در هربار جابجایی از هر حساب ٢۵٠,٠٠٠,٠٠٠ریال – بدون کارمزد
انتقال وجه  دسته ای بین بانکی پایا تا سقف ۵ تراکنش
تائید رسید انتقال وجه “بر اساس کد پیگیری، حساب بدهکار، حساب بستانکار، محدوده زمانی واریز کارت به کارت  وانتقال از کارت ”
تست دستور پرداخت انتقال وجه
مشاهده وضعیت و امکان حذف دستور پرداخت انتقال وجه
خدمات اقساط و تسهیلات:
مشاهده وضعیت و پرداخت اقساط تسهیلات قسطی خود در بانک صادرات ایران – سقف در هر تراکنش و در هر روز٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠ریال –  بدون کارمزد
مشاهده وضعیت اقساط تسهیلات غیر قسطی خود- بدون کارمزد
مشاهده وضعیت و پرداخت اقساط تسهیلات مشارکت مدنی مرحله ای خود – سقف در هر روز  ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠ریال و سقف در هربار جابجایی ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ریال  – بدون کارمزد
مشاهده وضعیت و پرداخت اقساط سایرین در بانک صادرات ایران  – سقف در هر تراکنش و در هر روز جمعاً ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠ریال – بدون کارمزد
پرداخت اقساط بین بانکی – سقف در هر روز ۵٠٠٠٠٠٠٠٠ ریال وسقف در هربار جابجایی ٢۵٠,٠٠٠,٠٠٠ریال – بدون کارمزد
پرداخت اقساط تسهیلات مرابحه – تا سقف  ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠ریال – بدون کارمزد
مشاهده و تعریف دستور پرداخت تسهیلات درون بانکی – تعداد ۵٠ دستور پرداخت روی هر حساب ( سقف در هر دستور پرداخت ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ریال و در مجموع ۵,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ریال)
دریافت رسید پرداخت های تسهیلات –  بر اساس کد پیگیری شماره تسهیلات و بازه زمانی پرداخت
گزارش تعهدات غیر مستقیم خود مشتری(درون بانکی)
گزارش اخطاریه های تسهیلات خود و اخطاریه های تعهدات غیر مستقیم(درون بانکی)
خدمات چک:
تعیین مبلغ چک بصورت تکی و دسته ای
استعلام وضعیت چک
خدمات قبض:
پرداخت قبض موردی- بدون کارمزد
پرداخت دسته ای قبوض با یک امضای دیجیتال تا سقف ۵ تراکنش – بدون کارمزد
دریافت رسید قبض های پرداخت شده –  بر اساس کد پیگیری و شناسه آخر
ثبت و مدیریت شناسه قبض های شناخت شده
خدمات کارت:
تخصیص یا تغییر رمز دوم کارت
تغییر حساب پیش فرض کارت
اتصال حساب به کارت -٧۵٠٠ ریال کارمزد
قطع ارتباط حساب با کارت
درخواست صدور سپهر کارت- جهت صدور سپهر کارت مبلغ بیست هزار ریال معادل دو هزار تومان از حساب مربوطه کسرخواهد شد.
مسدود نمودن کارت –  بدون کارمزد
مانده کارت اعتباری
خلاصه کارت اعتباری شامل:صورتحساب آخرین دوره ، دوره ماقبل آخرو ده تراکنش آخر
سایر خدمات:
درخواست افتتاح حساب غیر بلند مدت، سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی، حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی، حساب جاری بدون دسته چک – جهت افتتاح این نوع حساب، مبلغ ١٠,٠٠٠ریال  از حساب ثانویه انتخابی به عنوان تمبر مالیاتی کسر خواهد شد.
جستجوی اطلاعات  شعبه
غیر فعال سازی کد کاربری
استعلام  شبا
دریافت شماره شبا
سامانه اینترنت بانک اشخاص حقوقی و مشترک – خدمات ریالی:
خدمات صورتحساب:
اطلاع از مانده و خلاصه حساب
دریافت صورتحساب بصورت دوره ای / سی گردش آخر- بدون کارمزد
مدیریت شماره حساب ، شماره شبا و شماره کارت شناخته شده
خدمات انتقال وجه:
انتقال وجه بین حسابهای خود مشتری در بانک صادرات ایران – بدون محدودیت
انتقال وجه به حساب سایرین در بانک صادرات ایران با سقف محدود روزانه – سقف در هر روز ٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ریال و سقف در هربار جابجایی ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ریال – بدون کارمزد
انتقال وجه بین بانکی از طریق سامانه ساتنا “آنی” – سقف در هر روز ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ریال و حداقل در هربار جابجایی ١۵٠,٠٠٠,٠٠٠ریال – بدون کارمزد
انتقال وجه بین بانکی از طریق سامانه پایا”دوره ای” – سقف در هر روز ۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠ریال و سقف در هربار جابجایی ٢۵٠,٠٠٠,٠٠٠ریال – بدون کارمزد
خدمات چک:
استعلام چک
استعلام دسته چک
سایرخدمات:
غیر فعال سازی کد کاربر
سامانه اینترنت بانک اشخاص حقوقی و مشترک – خدمات ارزی:
خدمات صورتحساب:
اطلاع از مانده و خلاصه حساب- بدون کارمزد
دریافت صورتحساب بصورت دوره ای / ٣٠ گردش آخر- بدون کارمزد
خدمات انتقال وجه:
انتقال وجه بین حسابهای یک مشتری برای ارزهای هم نام- بدون کارمزد
انتقال وجه به حساب سپهری دیگران برای ارزهای هم نام- بدون کارمزد
توضیحات: سقف مجموع برداشت های صورت پذیرفته از هر حساب در یک روز جهت انتقال وجه درون بانکی، انتقال وجه بین بانکی یا پرداخت تسهیلات و … مبلغ ٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ریال می باشد
ورود به بانکداری اینترنتی

مهدی صمدی

کارمند بانک صادرات و دانشجوی دکتری مدیریت مالی هستم . علاقه مند به مباحث بانکی ، بازارهای مالی ، بورس و سهام و مدیریت منابع انسانی و ...

More Posts

 1. منیری مهر
  شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۴ -- ۰۹:۰۵

  با سلام و احترام.
  جناب بنده سوالاتی در خصوص موضوعات بانکی دارم.خواهشمند هستم بفرمایید به چه صورت می توانم مطرح نمایم.(در شرف مصاحبه استخدامی هستم).
  با سپاس از شما.

 2. پنج شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۴ -- ۱۲:۲۴

  دارندگان سایت و وبلاگ می توانند با قرار دادن کد نمایش آگهی های استخدامی در سایت و وبلاگ خود، به کاربران و بازدیدکنندگان امکان اطلاع رسانی از آگهی های استخدام در سطح کشور را بدهند.

 3. زیبا
  شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ -- ۱۵:۵۴

  سلام.چرا قبل ازتعطیلات نوروزی کلیه پلها ارتباطاتی بانک با مردم را قطع کرده اید.بانک صادرات شعبه گلزار اصفهان از روز پنجشنبه تاکنون ک بعدازظهر روزشنبه میباشد هیچگونه وجهی درصندوقهای عابربانک این شعبه قرار نداده وباعث سرگردانی مردم شده.سعی کردیم موضوع راگذاش دهیم ا ماهیچ کدام ازتلفنهای بازرسی وغیره جواب نمیدهند.مردم هم برای اعتراض حسابشان را به کارتها ی دیگر واریز کردند وفقط بانک های قوامین وبانکهای خصوصی با مردم همکاری داشتند.واقعا باعث تاسف است که بخاطر منافع شخصی خودشان باعث اذیت مردم شوند.

 4. زیبا
  شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ -- ۱۶:۱۷

  باسلام از زمانی که مسئول بانک صادرات شعبه گلزار اصفهان عوض شده با مراجعه کننده خیلی بد رفتار میکند.اسفند به دلیل اینکه تاریخ کارتم گذشته بود.به بانک مذکورمراجعه کردم تاحقوقم رادر یافت کنم. اما ایشان بهیچوجه اجازه ندادند وگفتند فقط با کارت . گفتم من میتوانم بافرم دریافت کنم که شروع به سروصداکرده وگفتند اگر توبهتربلدی بیابشین سرجای من.گفتم آنی کارت کفتنددستگاهمان خراب است .من موضوع را به آمورش وحراست گزارش کردم.اسم وفامیل وشماره تلفنم دادم.قرار شدپیگیری کنند و اطلاع دهند.اما هیچ خبری تا کنون نشده.وبه همین دلیل هم اینهارهاشده اند وخیلی راحت به کارشان ادامه میدهند.