وضعيت بانك‌هاي حاضر در بازار سرمايه چگونه است؟

چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۱ -- ۲۱:۳۸

صنعت بانكداري در بازار سرمايه با حضور 13 بانك دولتي و خصوصي به صنعتي مهم تبديل شده است و اکنون اين صنعت پرطرفدار در بورس با در اختيار گرفتن بيش از 24 درصد از ارزش کل بازار سرمايه در مقام نخست صنايع بورسي ايستاده است.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، افزايش تعداد بانک‌هاي حاضر در بازار سرمايه از پايان سال 87 و با واگذاري بانک ملت به عنوان اولين بانک دولتي آغاز شد و با ورود بانک‌هاي خصوصي به بورس و فرابورس در سال 89 و90 قوت گرفت به طوري كه غير از بانكهاي تجارت، ملت و صادرات در حال حاضر بانك‌هاي اقتصاد نوين، سينا، كارآفرين، پارسيان،پاسارگاد، انصار، سرمايه، دي، گردشگري و بانك ايران زمين در بورس و فرابورس فعال هستند.

در حال حاضر 10 بانک‌ حاضر در بورس تهران با در اختيار گرفتن17،1 درصد از ارزش بازار سرمايه در مقام دوم صنايع بورسي ايستاده‌اند. فلزات اساسي با 23 شرکت 17،9 درصد ارزش بازار ايران را دراختيار دارد و محصولات شيميايي با 11،4 درصد در جايگاه سوم جاي گرفته اند.

نگاهي به وضعيت ورود بانک‌ها به بازار سرمايه نشان مي‌دهد که پاي بانکها از سال 82 و با ورود بانک کارآفرين به بورس باز شد و اين بانک در اوايل تير ماه 1382 به عنوان نخستين بانک در تابلو معاملات بورس ايران پذيرفته شد و در ابتداي ورود عملکرد جالب توجهي از خود نشان داد. پس از آن بانک اقتصاد نوين در آخرين روزهاي دي 1382 و بانک پارسيان در اوايل آبان 1386 به تابلو معاملات راه يافتند.

با اين حال طي سال‌هاي 82 تا90 حدود 15 بانک دولتي و خصوصي به بورس و فرابورس راه يافتند و در حال حاضر اين صنعت بيش از 220 هزار نفر سهامدار دارد.

از آنجايي كه صنعت بانكداري در بازار سرمايه نقش اساسي دارد و فعاليت اين صنعت توسط سهامداران رصد مي شود، آخرين وضعيت 13 بانك حاضر در بورس و فرابورس از نظر ميزان دارايي، بدهي، حقوق صاحبان سهام، سود خالص، مقدار P/Eو در نهايت قيمت مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است.

براين اساس طبق آخرين اطلاعاتي رسمي كه در سايت كدال منتشر شده است، وضعيت بانك‌هاي دولتي و خصوصي حاضر در بورس و فرابورس براساس عملكرد 12 ماهه و 9 ماهه آنها در سال 90 مورد بررسي قرار مي گيرد.

دارايي و بدهي كدام بانك بيشتر است؟
طبق اين اطلاعات مقايسه وضعيت بانكها از لحاظ ميزان دارايي‌ها نشان مي دهد كه از ميان 13 بانك دولتي و خصوصي حاضر در بازار سرمايه، بانك ملت بيشترين دارايي را داشته و با 71،6 هزار ميليارد تومان در مقام نخست ايستاده است. بانك صادرات با 59،7 و بانك تجارت با 46،9 هزار ميليارد تومان در مقام دوم و سوم ايستاده‌است.

بعد از بانك‌هاي دولتي، بانك پارسيان با29،7 هزار ميليارد تومان، بانك پاسارگاد 22،1، بانك اقتصاد نوين 14،8، بانك انصار 7،9، بانك سينا 6،7، بانك كارآفرين 5 هزار ميليارد تومان، بانك سرمايه 4،4، بانك دي هزار ميليارد تومان و بانك گردشگري و بانك ايران‌زمين با كمترين ميزان دارايي در مقام آخر ايستاده است.

اما از لحاظ ميزان بدهي ها نيز بانك ملت جايگاه اول را كسب كرده و طبق صورتهاي مالي 9 ماهه با بدهي 68،6 هزار ميليارد تومان در مقام اول ايستاده است. بانك صادرات با بدهي 56،7 و بانك تجارت با جمع بدهي 43،9 ميليارد تومان در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته اند.ساير بانك‌ها نيز به همان ترتيب جمع دارايي در اين رتبه‌بندي قرار دارند.

مقايسه ميزان حقوق صاحبان سهام بانك‌ها نشان مي‌دهد كه بانك پاسارگاد با 692، 213، 41 ميليون ريال بيشترين و بانك ايران زمين با 348، 035، 2 ميليون ريال كمترين ميزان حقوق صاحبان سهام را دارند.

بعد از بانك پاسارگاد، بانك صادرات، ملت و تجارت به همراه بانك پارسيان و اقتصاد نوين از بيشترين ميزان حقوق صاحبان سهام برخوردارند.

بانك صادرات بيشترين درآمد را دارد
مقايسه‌ي بانك‌ها براساس درآمد نشان مي‌دهد كه بر اساس صورت‌هاي مالي 9 ماهه بانك صادرات با 2،5 هزار ميليارد تومان بيشترين درآمد را در بين 13 بانك خصوصي و دولتي حضر در بازار سرمايه دارد.

بانك ملت با فاصله‌ي اندكي از بانك صادرات قرار گرفته و با درآمد 2،5 هزار ميليارد توماني در جايگاه دوم ايستاده است، بانك تجارت با 1،5 هزار ميليارد تومان و بانك پاسارگاد با 1،3 هزار ميليارد تومان بيشترين جمع درآمد را در بين بانك‌هاي حاضر دارند.

بانك پارسيان ، بانك اقتصاد نوين، بانك سينا، بانك انصار، بانك كار‌آفرين، بانك گردشگري، بانك دي، بانك سرمايه و بانك ايران‌زمين از لحاظ جمع درآمد در جايگاه‌هاي بعدي قرار دارند.

سود خالص كدام بانك بيشتر است؟
اما مقايسه بانك‌ها از لحاظ سود خالص نشان مي‌دهد بانك پاسارگاد با سود خالص 079، 836، 9 ميليون ريالي بين 13 بانك حاضر در بورس و فرابورس رتبه‌ي اول را كسب كرده است. پس از آن بانك ملت با 071، 596، 4 ميليون ريال و بانك تجارت با 412، 114، 4 ميليون ريال در جايگاه بعدي قرار گرفته است.

بانك پارسيان، 906، 033، 4 ميليون ريال، بانك صادرات 654، 034، 4 ميليون ريال بانك اقتصاد نوين 906، 795، 2 ميليون ريال، بانك سينا 135، 642 ، 1 ميليون ريال، بانك كارآفرين با 349، 546 ، 1 ميليون ريال، بانك انصار با 769، 147، 1 ميليون ريال، بانك گردشگري با 312 هزار و 546 ميليون ريال، بانك دي با 309 هزار و 337 ميليون ريال، بانك سرمايه با 189 هزار و 117 ميليون ريال و بانك ايران‌زمين با 56 هزار و 926 ميليون ريال سود خالص به ترتيب در جايگاه‌هاي بعدي قرار گرفتند.

بيشترين و كمترين سرمايه از آن كدام بانك است؟
اما مقايسه بانكها از لحاظ سرمايه نشان مي دهد كه بانك پاسارگاد هم‌چنان با سرمايه 2725 ميليارد تومان مقام اول را در بين بانك‌هاي حاضر در بورس و فرابورس را دارد، بانك صادرات با سرمايه 2290 ميليارد تومان و بانك ملت با 2 هزار ميليارد تومان مقام دوم و سوم را كسب كرده است.

پس از اين سه بانك بزرگ، بانك تجارت با 1،7 هزار ميليارد تومان و بانك پارسيان با 1،3 هزار ميليارد تومان، بانك اقتصاد نوين با 800 ميليارد تومان، بانك كارآفرين با 450 ميليارد تومان، بانكهاي سرمايه و سينا با سرمايه 400 ميليارد تومان و بانك هاي انصار، ايران‌زمين، دي و گردشگري با سرمايه 200 ميليارد تومان كمترين ميزان سرمايه را در اختيار گرفتند.

گران‌ترين و ارزان‌ترين بانك‌ها
مقايسه بانك‌هاي حاضر در بازار سرمايه از لحاظ قيمت نشان مي‌دهد كه بانك اقتصاد نوين با قيمت 355 تومان گران‌ترين و بانك صادرات با قيمت 114 تومان ارزان‌ترين بانك بازار است.

بانك كارآفرين، 277 تومان، بانك سينا، 268 تومان، بانك انصار 262 تومان، بانك پارسيان 238 تومان، بانك سرمايه 229 تومان، بانك ملت 171 تومان، بانك تجارت 162 تومان، بانك پاسارگاد 161 تومان، بانك ايران‌زمين 143 تومان، بانك دي 139 تومان و بانك گردشگري كه نماد آن متوقف است، 136 تومان قيمت دارد.

به اين ترتيب مقدار P/E بانك هاي اقتصاد نوين و سينا از ساير بانك‌ها بالاتر است و اين دو بانك P/E معادل 6.3 رتبه را به خود اختصاص دادند. كمترين ميزان P/E به بانك صادرات با 3.9 رتبه تعلق گرفته است.

 

مهدی صمدی

کارمند بانک صادرات و دانشجوی دکتری مدیریت مالی هستم . علاقه مند به مباحث بانکی ، بازارهای مالی ، بورس و سهام و مدیریت منابع انسانی و ...

More Posts

  1. سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ -- ۱۳:۵۲

    مرسی خیلی خوب بود