جزییات عملکرد تسهیلاتی بانک صادرات در سال 90

شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۱ -- ۰۰:۰۰

بانک صادرات در سال 90 حدود 78 درصد منابع خود را تسهیلات پرداخت کرده که این نسبت بسیار مناسب و طبق استانداردهای بانکی است.ارقام به میلیارد ریال می باشد

استان سپرده تسهیلات نسبت منابع به مصارف/درصد
تهران 143875 124.933 87
آذربایجان غربی 841 6.004 75
مرکزی 4577 3.248 71
یزد 10363 7.687 59
هرمزگان 9113 6.300 69
همدان 4607 2.968 64
سمنان 2097 2.035 97
بوشهر 6292 4.039 64
سیستان و بلوچستان 5834 1.991 34
اردبیل 1955 1.791 92
آذربایجان شرقی 12729 10.751 84
مناطق آزاد 7657 1.349 18
قزوین 4355 3.538 81
زنجان 3493 2.644 76
خراسان جنوبی 2045 1.716 84
گیلان 10336 5.928 57
مازندران 10898 14.904 137
خراسان رضوی 24167 16.230 67
ایلام 1257 1.663 132
فارس 19858 12.546 63
اصفهان 34263 29.633 86
قم 3451 1.952 57
کهگیلویه و بویر احمد 1578 1.641 104
کردستان 2661 1.659 62
خوزستان 20497 12.937 63
چهارمحال و بختیاری 5882 7.119 121
خراسان شمالی 1890 1.472 78
لرستان 4290 3.186 74
کرمان 10578 6.274 59
کرمانشاه 5327 6.364 119
گلستان 3666 4726 129
البرز 8093 4757 59

پ .ن : امار سایر بانکها در ادامه مطلب

نصف تسهیلات در استان تهران پرداخت شده است

جزییات عملکرد تسهیلاتی بانک ها در سال 90
اعتبار- عملکرد 11 بانک دولتی و خصوصی شده در سال 90 نشان می‌دهد 5 بانک بیش از منابع خود تسهیلات پرداخت کرده و از طرف دیگر 47.5 درصد تسهیلات تنها برای استان تهران پرداخت شده است.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از فارس،  بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دو سال گذشته روند صعودی طی کرده به گونه‌ای که رقم آن از 19 هزار و 500 میلیارد تومان در خرداد ماه سال 89 به 53 هزار میلیارد تومان در خرداد ماه امسال رسیده که رشدی 175 درصدی را داشته است.

البته قربانی مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی از کاهش 108 هزار میلیارد ریالی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی خبر داد.

در گام اول دو عدد کلان را با هم مقایسه می‌کنیم. رشد سپرده‌ها در بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آنها سهم دارد، از اسفند 90 نسبت به اسفند 88، 11 درصد رشد داشته و حجم تسهیلات پرداختی در این مدت 16 درصد افزایش یافته است.

در پایان این سال سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت 33 درصد بوده که بیشترین سهم را داشته است. همچنین در بخش تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی از 246 هزار میلیارد تومان در پایان اسفند 89 به 284 هزار و 490 میلیارد تومان در سال 90 رسیده است. سهم تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی در پایان اسفند معادل 78.1 درصد کل تسهیلات بوده که این نسبت در پایان سال 89 معادل 81.3 درصد بوده است.

برای ارائه تصویری مناسب از عملکرد سیستم بانکی، عملکرد هر بانک در استان‌های مختلف در این گزارش منتشر شده است تا نسبت منابع به مصارف بانک‌ها، سپرده‌ها، حجم کل تسهیلات و تسهیلات پرداختی به تفکیک استان را مشخص کرده و توزیع منابع بانکی و اعتبارات را نشان می‌دهد.

در این بین بانک‌های توسعه‌ای مانند بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات و بانک کشاورزی در بخش نسبت منابع به مصارف، همواره تسهیلات بیشتری نسبت به سپرد‌های خود داشته‌اند که نشاندهنده استفاده سایر منابع دولتی و خط اعتباری بانک مرکزی است.

و اما وضعیت بانک‌ها

** بانک صنعت و معدن

ارقام به میلیارد ریال

استان سپرده تسهیلات نسبت منابع به مصارف/ارقام به درصد
تهران 31311 77387 247
آذربایجان غربی 115 1175 1037
آذربایجان شرقی 96 157 1224
خراسان جنوبی 22 1566 718
یزد 377 2220 394
قزوین 230 813 965
خوزستان 674 404 121
اردبیل 33 287 1224
سیستان و بلوچستان 57 782 504
سمنان 146 396 534
ایلام 41 1335 968
خراسان رضوی 222 1365 601
قم 303 1365 450
کهگیلویه و بویراحمد 12 280 2333
همدان 56 719 1284
اصفهان 556 2388 492
مازندران 179 2076 1160
گیلان 142 1678 1182
چهارمحال و بختیاری 36 210 583
هرمزگان 47 380 809
بوشهر 57 330 579
زنجان 87 975 1121
کردستان 28 237 846
مرکزی 206 1422 690
کرمانشاه 65 451 694
خراسان شمالی 25 386 1544
مناطق آزاد 87 288 331
لرستان 64 764 1194
فارس 220 2162 983
کرمان 74 548 741
گلستان 39 474 1215
البرز 228 899 394

بر این اساس بانک صنعت و معدن 849.9 درصد منابع خود را تسهیلات پرداخت کرده است. البته این بانک یکی از بانک‌‌های توسعه‌ای است و طبیعت کار آن استفاده از منابع دولت است.

** بانک ملی

ارقام به میلیارد ریال

استان تسهیلات سپرده نسبت منابع به مصارف/درصد
تهران 217417 280757 77
سمنان 4559 3899 117
اردبیل 5623 4030 140
آذربایجان غربی 14069 9060 155
آذربایجان شرقی 14861 17890 83
اصفهان 1163 30601 68
مرکزی 9687 8678 112
هرمزگان 7910 7582 104
بوشهر 4107 6071 68
چهارمحال و بختیاری 4063 3916 104
خراسان شمالی 2284 2350 97
خراسان رضوی 17913 29183 61
خراسان جنوبی 2520 3248 78
خوزستان 11105 23691 47
زنجان 4977 4912 101
کهگیلویه و بویر احمد 3081 2120 145
کرمانشاه 10610 6904 154
کرمان 12529 11101 78
کردستان 3583 4368 82
قم 4637 8652 54
قزوین 4917 5328 92
فارس 17210 28652 60
سیستان و بلوچستان 31194 6276 51
همدان 5363 6972 77
مازندران 26403 23483 112
لرستان 5768 5524 104
گیلان 13540 11118 122
مناطق آزاد 12251 8041 152
ایلام 3756 2288 164
گلستان 15033 9685 155
البرز 9509 17369 55
یزد 1080 7543 134

 

بانک ملی 100.09 درصد منابع خود را تسهیلات پرداخت کرده است. البته طبق قوانین و مقررات بانکی بانک حداکثر 80 تا 85 درصد منابع خود را می‌تواند تسهیلات بپردازد و 15 درصد باید نزد بانک مرکزی به عنوان ذخیره قانونی بلوکه شود.

** بانک صادرات

ارقام به میلیارد ریال

استان سپرده تسهیلات نسبت منابع به مصارف/درصد
تهران 143875 124.933 87
آذربایجان غربی 841 6.004 75
مرکزی 4577 3.248 71
یزد 10363 7.687 59
هرمزگان 9113 6.300 69
همدان 4607 2.968 64
سمنان 2097 2.035 97
بوشهر 6292 4.039 64
سیستان و بلوچستان 5834 1.991 34
اردبیل 1955 1.791 92
آذربایجان شرقی 12729 10.751 84
مناطق آزاد 7657 1.349 18
قزوین 4355 3.538 81
زنجان 3493 2.644 76
خراسان جنوبی 2045 1.716 84
گیلان 10336 5.928 57
مازندران 10898 14.904 137
خراسان رضوی 24167 16.230 67
ایلام 1257 1.663 132
فارس 19858 12.546 63
اصفهان 34263 29.633 86
قم 3451 1.952 57
کهگیلویه و بویر احمد 1578 1.641 104
کردستان 2661 1.659 62
خوزستان 20497 12.937 63
چهارمحال و بختیاری 5882 7.119 121
خراسان شمالی 1890 1.472 78
لرستان 4290 3.186 74
کرمان 10578 6.274 59
کرمانشاه 5327 6.364 119
گلستان 3666 4726 129
البرز 8093 4757 59

بانک صادرات در سال 90 حدود 78 درصد منابع خود را تسهیلات پرداخت کرده که این نسبت بسیار مناسب و طبق استانداردهای بانکی است.

** بانک سپه

ارقام به میلیارد ریال

استان سپرده تسهیلات نسبت منابع به مصارف/درصد
تهران 134982 106499 79
سمنان 955 1103 115
اردبیل 1171 1136 97
مرکزی 1954 1473 75
اصفهان 12183 9775 80
همدان 2215 1799 81
البرز 3115 2384 45
هرمزگان 1924 1039 54
آذربایجان غربی 4657 3611 136
خراسان رضوی 9303 8608 93
یزد 3115 2384 45
بوشهر 1819 1223 67
کهگیلویه و بویر احمد 268 448 167
زنجان 766 803 105
کرمان 5822 3818 66
کردستان 1936 1102 57
قزوین 2053 2716 132
فارس 7798 5208 67
قم 2680 2144 80
کرمانشاه 1887 1743 92
آذربایجان شرقی 9651 11332 117
لرستان 1368 2044 149
مازندران 4053 5502 136
ایلام 396 789 201
گیلان 2657 2574 97
مناطق آزاد 1472 1274 87
خراسان جنوبی 1075 1095 102
خوزستان 5394 3955 67
خراسان شمالی 809 1313 162
چهارمحال و بختیاری 1642 1303 79
گلستان 2075 2345 113
سیستان و بلوچستان 2108 1192 57

بنابراین بانک سپه 96.8 درصد از منابع خود را تسهیلات پرداخت کرده که مقداری نسبت به استانداردها فاصله دارد. البته نسبت به برخی بانک‌ها نسبتا مناسب است.

** بانک ملت

ارقام به میلیارد ریال

استان سپرده تسهیلات نسبت منابع به مصارف/درصد
آذربایجان غربی 8095 7317 90
آذربایجان شرقی 1523 13493 90
خراسان جنوبی 1563 1275 82
یزد 9624 10006 76
قزوین 5098 5167 101
خوزستان 20786 10413 50
اردبیل 3383 2952 87
سیستان و بلوچستان 4500 2131 47
سمنان 3749 4056 108
ایلام 1660 2233 135
خراسان رضوی 24862 14111 57
قم 6609 5097 77
کهگیلویه و بویراحمد 1087 876 81
همدان 3742 3551 95
اصفهان 39768 26295 66
مازندران 12976 15423 119
گیلان 7467 7014 94
چهارمحال و بختیاری 2254 2299 102
هرمزگان 6299 3280 52
بوشهر 6346 4030 64
زنجان 3701 3931 106
کردستان 3461 2517 73
مرکزی 6643 4329 65
کرمانشاه 5150 10029 195
خراسان شمالی 2139 2397 112
مناطق آزاد 12180 3268 27
لرستان 2947 4806 163
فارس 27225 12739 47
کرمان 13558 9996 74
تهران 292799 124933 98
گلستان 6738 7919 118
البرز 8682 6586 76

بانک ملت در سال 90 بیش از 85 درصد منابع خود را تسهیلات پرداخت کرده و دقیقا مطابق با استانداردهای عملیات بانکی است.

** بانک تجارت

ارقام به میلیارد ریال

استان سپرده تسهیلات نسبت منابع به مصارف/درصد
اردبیل 2273 1819 80
اصفهان 32175 21126 66
هرمزگان 4641 2982 64
آذربایجان غربی 5541 6476 117
استان یزد 3479 3209 53
خراسان رضوی 17457 11645 67
تهران 191917 157457 82
مرکزی 4332 3131 72
قم 5454 2813 52
قزوین 5697 4534 80
کرمانشاه 4238 3577 84
لرستان 2564 2648 96
خوزستان 23897 9043 38
ایلام 1229 1013 82
کهگیلویه و بویراحمد 1073 786 73
فارس 18447 10281 56
مناطق آزاد 5759 954 17
کردستان 2940 2443 83
خراسان شمالی 1150 857 75
کرمان 12448 9205 74
زنجان 5084 6039 119
بوشهر 6320 1928 31
آذربایجان شرقی 8681 6617 76
چهارمحال و بختیاری 1356 891 66
گیلان 4947 4820 97
مازندران 7045 11852 168
همدان 2837 2845 101
سمنان 2164 1980 91
سیستان و بلوچستان 3991 1572 39
خراسان جنوبی 1058 974 92
گلستان 2188 1910 87
البرز 5548 2921 53

بانک تجارت بیش از 75 درصد منابع خود را تسهیلات پرداخت کرده است.

** بانک رفاه

ارقام به میلیارد ریال

استان سپرده تسهیلات نسبت منابع به مصارف/درصد
آذربایجان غربی 1546 2582 167
آذربایجان شرقی 2199 2864 130
خراسان جنوبی 432 579 134
یزد 1213 1577 133
قزوین 1014 1386 137
خوزستان 2796 3414 122
اردبیل 700 1056 151
سیستان و بلوچستان 2218 1907 86
سمنان 696 928 133
ایلام 281 440 157
خراسان رضوی 3189 3858 121
کهگیلویه و بویراحمد 528 975 185
همدان 996 1479 148
اصفهان 3939 4833 123
مازندران 2773 4393 157
گیلان 2013 3079 153
چهارمحال و بختیاری 677 788 116
هرمزگان 1045 1152 110
بوشهر 677 769 114
زنجان 624 1033 166
کردستان 1010 956 95
مرکزی 1240 1188 96
کرمانشاه 891 918 103
خراسان شمالی 437 736 168
مناطق آزاد 328 453 138
لرستان 608 1492 245
قم 568 847 149
فارس 3432 3668 107
کرمان 2865 2921 102
تهران 75514 22985 40
گلستان 1105 1728 156
البرز 799 902 113

بانک رفاه 132.9 درصد از منابع خود را تسهیلات پرداخت کرده که مطمئنا استفاده از منابع بانک مرکزی بخشی از منابع مورد استفاده این بانک بوده است.

** بانک توسعه صادرات

ارقام به میلیارد ریال

استان سپرده تسهیلات نسبت منابع به  مصارف/درصد
آذربایجان غربی 47 243 557
آذربایجان شرقی 310 1262 407
خراسان جنوبی 27 74 274
یزد 183 790 432
قزوین 21 91 433
خوزستان 221 168 76
اردبیل 28 102 364
سیستان و بلوچستان 31 41 132
سمنان 15 143 953
ایلام 1 6 600
خراسان رضوی 124 961 775
قم 60 298 497
کهگیلویه و بویراحمد 6 9 150
همدان 49 173 352
اصفهان 985 1986 202
مازندران 125 297 238
گیلان 65 211 325
چهارمحال و بختیاری 24 18 75
هرمزگان 27 18 67
بوشهر 97 192 198
زنجان 102 466 457
کردستان 20 77 385
مرکزی 165 362 219
کرمانشاه 39 344 882
خراسان شمالی 7 39 557
مناطق آزاد 196 89 45
لرستان 30 225 750
فارس 123 513 417
کرمان 68 290 462
تهران 14541 38089 262
گلستان 271 189 700
البرز 8093 4757 170

بانک توسعه صادرات بیش از 387 درصد از منابع خود را تسهیلات پرداخت کرده است.

** بانک مسکن

ارقام به میلیارد ریال

استان سپرده تسهیلات نسبت منابع به مصارف
آذربایجان غربی 1749 8118 464
آذربایجان شرقی 5191 15797 304
خراسان جنوبی 539 3812 707
یزد 1256 4845 375
قزوین 2010 10077 501
خوزستان 5821 15370 264
اردبیل 697 7590 1089
سیستان و بلوچستان 722 3579 496
سمنان 1077 8015 744
ایلام 413 3721 901
خراسان رضوی 5261 22367 425
قم 1335 8035 602
کهگیلویه و بویراحمد 373 3697 990
همدان 2357 7941 337
اصفهان 8206 23106 282
مازندران 3728 15715 422
گیلان 3997 17675 442
چهارمحال و بختیاری 503 2864 569
هرمزگان 1874 8009 427
بوشهر 1211 6329 523
زنجان 1264 4946 391
کردستان 1135 6218 548
مرکزی 2011 5947 296
کرمانشاه 2304 11177 485
خراسان شمالی 481 4304 895
مناطق آزاد 1431 4479 313
لرستان 926 7355 794
فارس 7989 20897 262
کرمان 9795 10978 395
تهران 123685 260786 211
گلستان 1127 8452 750
البرز 4230 15851 375

بانک مسکن 517 درصد از منابع خود را تسهیلات پرداخت کرده که بخش عمده‌ای از این تسهیلات برای مسکن مهر پرداخت شده است. این منابع از طریق خط اعتباری بانک مرکزی و منابع خود بانک پرداخت شده است.

** بانک کشاورزی

ارقام به میلیارد ریال

استان سپرده تسهیلات نسبت منابع به مصارف
آذربایجان غربی 3787 6240 165
آذربایجان شرقی 5617 8261 147
خراسان جنوبی 2281 3042 133
یزد 3335 4314 102
قزوین 2334 3551 152
خوزستان 7567 10846 143
اردبیل 1958 4296 219
سیستان و بلوچستان 3108 4072 131
سمنان 2306 2864 124
ایلام 1872 4361 233
خراسان رضوی 10015 10308 103
قم 2149 2278 106
کهگیلویه و بویر احمد 1019 2297 225
همدان 2996 4669 156
اصفهان 11065 11704 106
مازندران 7261 11224 155
گیلان 3768 5167 137
چهارمحال و بختیاری 2134 3359 157
هرمزگان 2489 4248 171
بوشهر 2109 2850 135
زنجان 2096 3093 148
کردستان 2184 4459 204
مرکزی 3887 4607 119
کرمانشاه 2557 5176 202
خراسان شمالی 1215 2421 199
مناطق آزاد 6527 179 3
لرستان 2622 5383 205
فارس 9605 15455 161
کرمان 6076 10838 178
تهران 69645 55700 80
گلستان 3190 6033 189
البرز 3418 3470 102

این بانک 149.6 درصد از منابع خود را تسهیلات پرداخت کرده است

** پست بانک

ارقام به میلیارد ریال

استان سپرده تسهیلات نسبت منابع به مصارف
آذربایجان غربی 227 243 88
آذربایجان شرقی 562 401 71
خراسان جنوبی 190 127 67
یزد 397 277 68
قزوین 149 142 95
خوزستان 396 395 100
اردبیل 208 125 60
سیستان  و بلوچستان 178 154 87
سمنان 87 115 132
ایلام 92 197 214
خراسان رضوی 743 536 72
قم 220 204 93
کهگیلویه و بویر احمد 48 44 92
همدان 323 349 108
اصفهان 755 555 74
مازندران 402 360 90
گیلان 407 412 101
چهارمحال و بختیاری 177 116 66
هرمزگان 359 269 75
بوشهر 536 265 49
زنجان 390 339 87
کردستان 211 176 83
مرکزی 214 149 70
کرمانشاه 169 348 206
خراسان شمالی 202 166 82
مناطق آزاد 90 109 121
لرستان 207 133 64
فارس 572 616 108
کرمان 373 291 78
تهران 5048 3523 70
گلستان 352 226 64
البرز 315 215 68

پست بانک 90.7 درصد از منابع خود را تسهیلات پرداخت کرده است.

با توجه به اعداد و ارقام موجود تا پایان اسفند سال گذشته بانک‌های توسعه صادرات، صنعت و معدن، مسکن، کشاورزی و رفاه بیش از منابع خود تسهیلات پرداخت کرده‌اند. بنابراین به غیر از بانک رفاه کارگران، 4 بانک دیگر با استفاده از منابع بانک مرکزی و ردیف‌ بودجه‌ای اقدام به پرداخت تسهیلات کرده‌اند که به همین دلیل افزایش سرمایه این بانک‌های تخصصی ضروری به نظر می‌رسد زیرا در صورت افزایش سرمایه پول پرقدرت بانک مرکزی به اقتصاد تزریق نمی‌شود و افزایش شدید نقدینگی را در پی نخواهد داشت.

*تهران صدرنشین جذب تسهیلات 

به گزارش فارس، جداول و اعداد و ارقام که به تفکیک استان‌ها تدوین شده، دارای نکات قابل توجهی در نحوه توزیع منابع بانکی در کشور را نشان می‌دهد.

ارقام به میلیارد ریال

استان سپرده سهم سپرده تسهیلات سهم تسهیلات
تهران 1346075 48.51 1352427 47.54
گلستان 30192 1.09 49044 1.72
خوزستان 112280 4.05 78459 2.76
یزد 40885 1.47 46735 1.64
آذربایجان غربی 40915 1.47 56114 1.97
آذربایجان شرقی 77949 2.81 86114 3.05
خراسان جنوبی 12480 0.45 15372 0.54
اردیبل 16436 0.59 26894 0.95
سیستان و بلوچستان 29023 1.05 20120 0.71
قزوین 28289 1.02 38339 1.35
سمنان 17191 0.62 26582 0.93
ایلام 9527 0.34 18862 0.65
خراسان رضوی 124526 4.49 107862 3.79
قم 31481 1.13 29671 1.04
کهگیلویه و بویر احمد 8112 8.112 14129 0.50

ارقام به میلیارد ریال

استان سپرده سهم سپرده تسهیلات سهم تسهیلات
اصفهان 189.145 6.82 162001 5.69
همدان 27150 0.98 31856 1.12
گیلان 46917 1.69 62107 2.18
مازندران 72923 2.63 108149 3.80
بوشهر 31535 1.14 26062 0.92
هرمزگان 35400 1.258 35587 1.25
زنجان 22519 0.81 29246 1.03
کردستان 19954 0.72 23428 0.82
مرکزی 33907 1.22 35543 1.25
کرمانشاه 29534 1.06 50737 1.78
چهارمحال و بختیاری 18601 0.67 2330 0.81
کرمان 70758 2.55 67688 2.38
فارس 123921 4.47 101295 3.56
لرستان 21150 0.76 33623 1.18
مناطق آزاد 43768 1.58 24693 0.87
خراسان شمالی 10705 0.39 16375 0.85
البرز 51465 1.85 46351 1.63

بر اساس این جداول استان تهران با 48.51 درصد سپرده و 47.54 درصد تسهیلات، بیشترین سهم را از سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را داشته است که نشان‌دهنده تمرکز حدود نیمی از ثروت کشور در این استان و توزیع نابرابر ثروت در مناطق مختلف کشور است.

استان‌های بعدی اصفهان با 6.82 درصد سپرده و 5.69 درصد تسهیلات، خراسان رضوی با 4.49 درصد رتبه سوم در سپرده و 3.79 سهم تسهیلات، رتبه چهارم در پرداخت تسهیلات دارد. کمترین سپرده و تسهیلات مربوط به استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، ایلام، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، اردبیل و چهارمحال و بختیاری است.

البته در این بین برخی استان‌ها کمتر از بسیار کمتر از حجم سپرده‌های خود تسهیلات دریافت کرده‌اند. به عنوان مثال در استان خوزستان با وجود جذب 112 هزار و 280 میلیارد ریال سپرده، تنها 78 هزار و 459 میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده است. در حالی که این استان جزو استان‌های کمتر برخوردار قرار داشته و مشکلات بیکاری در این استان وجود دارد.

مهدی صمدی

کارمند بانک صادرات و دانشجوی دکتری مدیریت مالی هستم . علاقه مند به مباحث بانکی ، بازارهای مالی ، بورس و سهام و مدیریت منابع انسانی و ...

More Posts

  1. میترا
    شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ -- ۱۶:۴۸

    اگر آمار سال 91 را هم بدهید خیلی خوب است