بانکهای موفق در بخش درآمد غیر مشاع در سال ۹۳

دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ -- ۲۲:۱۶

به گزارش خبرنگار اخبار بانک، آنچه که تحت عنوان درآمد های غیر مشاع بانک ها بیان می شود عمدتا شامل درآمد بدست آمده از تسهیلات ارزی اعطا شده، درآمد حاصل از سرمایه گذاری و سپرده گذاری های ارزی، سود حاصل از نتیجه معاملات ارزی،حق الوکاله ارزی،   کارمزد دریافتی بابت عملیات بانکی و فروش دارایی های ثابت می شود.

در آمدهای ارزی
هر آنچه که بانک به صورت ارزی دریافت می کند جزو درآمد های غیر مشاع به حساب می آید. بسیاری از بانک ها به منظور جمع آوری منابع ارزی سعی در افتتاح شعب در خارج از کشور دارند، همچنین بانک ها از منابع ارزی خود ا ستفاده کرده و می توانند با ارائه تسهیلات ارزی یا سپرده گذاری ارزی در دیگر بانک های ایرانی یا خارجی کسب درآمد کنند.

جدول زیر تمامی درآمدهای ارزی بانک را در ازای دارایی های آن ها نشان می دهد:

نسبت درآمد های ارزی به دارایی ها

1393

1392

1

صادرات

4.6%

تجارت

3.0%

2

ملت

3.0%

سامان

2.1%

3

تجارت

2.2%

ملت

2.0%

4

پارسیان

2.2%

پست بانک

1.8%

5

سامان

1.0%

اقتصاد نوین

1.3%

6

خاور میانه

0.5%

سینا

1.1%

7

سینا

0.3%

کار آفرین

0.9%

8

اقتصاد نوین

0.3%

پارسیان

0.6%

9

سرمایه

0.3%

سرمایه

0.1%

10

کار آفرین

0.3%

انصار

0.1%

11

پاسارگاد

0.1%

خاور میانه

0.1%

12

انصار

0.1%

دی

0%

13

شهر

0%

پاسارگاد

0%

14

دی

0%

قوامین

0%

15

حکمت

0%

صادرات

0%

16

پست بانک

0%

حکمت

0%

17

گردشگری

0%

گردشگری

0%

18

ایران زمین

0%

ایران زمین

0%

19

قوامین

0%

شهر

0%

همانطور که در جدول مشخص است بانک های صادرات، تجارت و ملت به دلیل اینکه در خارج از ایران شعب بیشتری دارند به نسبت منابعی که در اختیار دارند درآمدهای ارزی بیشتری نسبت به دیگر بانک های کسب می کنند. در میان بانک های دیگر بانک های سامان، اقتصاد نوین و پارسیان در این بخش عملکرد بهتری داشته اند. لازم به ذکر است که بانک صادرات در سال 1392 به دلیل تحریم های صورت گرفته درآمد ارزی بسیار پایینی داشته است.

جدول زیر نیز سهم درآمدهای ارزی بانک ها را از کل درآمد آن ها در سال های 93 و 92 نشان می دهد.

نسبت درآمد های ارزی از کل درآمدهای بانک

1393

1392

1

پارسیان

128%

تجارت

70%

2

صادرات

90%

سامان

59%

3

تجارت

69%

ملت

41%

4

ملت

62%

اقتصاد نوین

34%

5

سامان

30%

پست بانک

23%

6

اقتصاد نوین

10%

سینا

18%

7

خاور میانه

10%

پارسیان

17%

8

سینا

9%

کار آفرین

16%

9

کار آفرین

5%

انصار

2%

10

سرمایه

3%

قوامین

1%

11

پاسارگاد

2%

سرمایه

1%

12

انصار

2%

دی

1%

13

شهر

0.6%

خاور میانه

0.9%

14

دی

0%

پاسارگاد

0.5%

15

حکمت

0%

صادرات

0%

16

پست بانک

0%

حکمت

0%

17

گردشگری

0%

گردشگری

0%

18

ایران زمین

0%

ایران زمین

0%

19

قوامین

0%

شهر

0%

با توجه به مقایسه بانک ها به لحاظ نسبت درآمدهای ارزی به کل درآمدهای کسب شده، درست مانند نسبت قبلی بانک های صادرات، تجارت و ملت بهترین عملکرد را در اختیار دارند. اما بانک پارسیان به دلیل اینکه در بخش مشاع سود منفی(زیان) کسب کرده است، درآمد کل آن پایین آمده و نسبت درآمد ارزی به کل درآمد آن بسیار بالا نشان داده شده است.

در میانگین 2 سال بانک تجارت و سامان به این لحاظ عملکرد مناسبی داشته اند.

در آمدی کارمزد

بانک ها در ازای بسیاری از عملیات بانکی که انجام می دهند کارمزد دریافت می کنند. عمده مبلغ این کارمزد ها شامل کارمزد دریافتی بابت آبونمان کارت اعتباری، ضمانتنامه های صادره، حواله های بانکی(شتاب)، تسهیلات قرض الحسنه و اعتبارات اسنادی گشایش یافته می باشد.

آنچه که مشخص است بانک ها سهم بسیاری از سود خود را از محل کارمزد دریافتی کسب می کنند.
جدول زیر نسبت درآمد کارمزد را به کل درآمد های هر بانک در سال های 1393 و 1392 نشان می دهد.

نسبت درآمد کارمزد به کل درآمد ها

1393

1392

1

پست بانک

60%

پست بانک

42%

2

ملت

26%

پارسیان

28%

3

پاسارگاد

24%

پاسارگاد

27%

4

تجارت

23%

انصار

22%

5

انصار

21%

ملت

21%

6

پارسیان

21%

تجارت

20%

7

اقتصاد نوین

20%

ایران زمین

17%

8

حکمت

19%

اقتصاد نوین

15%

9

سینا

18%

سامان

13%

10

شهر

15%

حکمت

12%

11

سامان

14%

شهر

12%

12

خاور میانه

14%

صادرات

11%

13

صادرات

12%

کار آفرین

11%

14

کار آفرین

10%

سینا

10%

15

ایران زمین

9%

خاور میانه

9%

16

گردشگری

7%

دی

8%

17

دی

6%

سرمایه

7%

18

سرمایه

5%

قوامین

2%

19

قوامین

1%

گردشگری

1%

جدول زیر نسبت کارمزد دریافتی بانک ها به دارایی آن ها را در سال های 1393 و 1392 نشان می دهد.

نسبت درآمد کارمزد به داراییها

1393

1392

1

پست بانک

3.4%

پست بانک

3.3%

2

ملت

1.3%

پاسارگاد

1.6%

3

پاسارگاد

1.2%

پارسیان

1.0%

4

حکمت

1.1%

ملت

1.0%

5

انصار

0.9%

حکمت

1.0%

6

تجارت

0.7%

ایران زمین

1.0%

7

سینا

0.7%

انصار

0.9%

8

خاور میانه

0.7%

تجارت

0.8%

9

ایران زمین

0.6%

کار آفرین

0.6%

10

اقتصاد نوین

0.6%

صادرات

0.6%

11

صادرات

0.6%

سینا

0.6%

12

کار آفرین

0.6%

سرمایه

0.6%

13

سامان

0.5%

اقتصاد نوین

0.6%

14

سرمایه

0.4%

خاور میانه

0.5%

15

شهر

0.4%

سامان

0.5%

16

پارسیان

0.4%

شهر

0.4%

17

دی

0.3%

دی

0.3%

18

گردشگری

0.2%

گردشگری

0.1%

19

قوامین

0.0%

قوامین

0.0%

همانطور که از جداول فوق مشخص است پست بانک نسبت به بانک های دیگر از منابع خود به منظور دریافت کارمزد بهترین استفاده را کرده است. در جایگاه های بعدی بانکهای پاسارگاد، پارسیان و ملت عملکرد مناسب تری را به لحاظ کسب درآمد کارمزد داشته اند.

کل درآمدهای غیر مشاع بانک ها

عموما بانک ها درآمد حاصل از فروش دارایی ها را در سرفصل سایر درآمد های غیر مشاع نشان می دهند.

برای مقایسه بانک ها به لحاظ کسب درآمدهای غیر مشاع از نسبت درآمدغیر مشاع به کل درآمد های بانک (سهم بانک از درآمد مشاع و درآمد غیر مشاع) استفاده شده است.
بنابراین این نسبت برای هر بانک در سال های 1393 و 1392 به صورت زیر خواهد بود:

نسبت درآمد غیر مشاع به کل درآمدها

1393

1392

1

پارسیان

170%

شهر

145%

2

تجارت

125%

تجارت

96%

3

دی

108%

صادرات

90%

4

صادرات

105%

سامان

82%

5

شهر

95%

ملت

76%

6

ملت

92%

حکمت

70%

7

سامان

68%

پست بانک

68%

8

پست بانک

67%

پارسیان

66%

9

حکمت

40%

دی

59%

10

سینا

39%

اقتصاد نوین

50%

11

پاسارگاد

32%

پاسارگاد

32%

12

اقتصاد نوین

31%

سینا

30%

13

خاور میانه

26%

کار آفرین

30%

14

انصار

25%

انصار

26%

15

گردشگری

23%

گردشگری

25%

16

ایران زمین

19%

ایران زمین

22%

17

کار آفرین

19%

قوامین

15%

18

سرمایه

10%

سرمایه

13%

19

قوامین

5%

خاور میانه

11%

آنچه مشخص است بانک های پارسیان، تجارت، دی، صادرات در سال 1393  و بانک شهر در سال 1392 به دلیل اینکه در بخش درآمد های مشاع زیانده بوده اند باعث شده است که در جدول بالا نسبت ارائه شده بیشتر از ” یک ” بدست آید.

با توجه به استراتژی ها و عملکرد متفاوت بانک ها در بخش مشاع، این نسبت نتیجه مناسبی را برای مقایسه عملکرد بانک ها در بخش غیر مشاع نشان نمی دهد.

نسبت درآمد های غیر مشاع بانک ها به دارایی آن ها برای مقایسه عملکرد بانک ها در بخش غیر مشاع مناسب تر به نظر می رسد،
جدول زیر این نسبت را برای هر بانک در سال های 1393 و 1392 نشان می دهد:

نسبت درآمد غیر مشاع به دارایی

1393

1392

1

دی

5.7%

حکمت

5.6%

2

صادرات

5.3%

پست بانک

5.3%

3

ملت

4.5%

صادرات

4.9%

4

تجارت

4.0%

شهر

4.4%

5

پست بانک

3.7%

تجارت

4.1%

6

پارسیان

3.0%

ملت

3.7%

7

شهر

2.8%

سامان

2.9%

8

حکمت

2.4%

پارسیان

2.3%

9

سامان

2.3%

دی

2.2%

10

پاسارگاد

1.7%

پاسارگاد

1.9%

11

سینا

1.5%

اقتصاد نوین

1.8%

12

ایران زمین

1.3%

سینا

1.8%

13

خاور میانه

1.3%

کار آفرین

1.7%

14

انصار

1.1%

گردشگری

1.6%

15

کار آفرین

1.1%

ایران زمین

1.2%

16

اقتصاد نوین

0.9%

انصار

1.1%

17

سرمایه

0.8%

سرمایه

1.0%

18

گردشگری

0.6%

خاور میانه

0.7%

19

قوامین

0.2%

قوامین

0.3%

به گزارش اخبار بانک، همانطور که در جدول فوق قابل مشاهده است در سال 1393 بانک های دی، صادرات، ملت، تجارت ، پست بانک و پارسیان عملکرد مناسبت تری را نسبت به دیگر بانک ها در بخش غیر مشاع داشته اند. در سال 1392 بانک های حکمت، پست بانک، صادرات، شهر، تجارت و ملت از دیگر بانک ها بهتر بوده اند.

با بررسی مجموع مقایسه هایی که انجام گرفته است می توان به این نکته اشاره کرد که بانک هایی که پتانسیل کسب درآمد ارزی بالاتری دارند نسبت به دیگر بانک ها در بخش غیرمشاع عملکرد بهتری را از خود نشان خواهند داد.

درآمد کارمزد نیز به مدیریت بانک در جذب مشتریان در بخش عملیاتی که به آن ها کارمزد تعلق می گیرد، بستگی دارد.

مهدی صمدی

کارمند بانک صادرات و دانشجوی دکتری مدیریت مالی هستم . علاقه مند به مباحث بانکی ، بازارهای مالی ، بورس و سهام و مدیریت منابع انسانی و ...

More Posts

هیچ دیدگاهی تا اکنون ثبت نشده است.