کدام بانک‌های ایرانی بیشترین ….. را دارند؟

۲۳ اسفند ۱۳۹۳ بدون دیدگاه

۱۱۰۳۲۲۶۶_۴۶۴۶۱۶۰۰۷۰۲۳۴۷۰_۷۰۴۷۶۵۶۸۹۲۳۲۱۷۹۱۶۱۹_n

گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور، در فهرست 500 شرکت پرفروش ایرانی 22 نماینده دارد؛ در این میان سه بانک ملت، تجارت و پارسیان در فهرست 10 شرکت نخست قرار گرفته‌اند و به ترتیب در رتبه‌های ششم، هشتم و نهم ایستاده‌اند.
بانک ملت در جدول مربوط به شاخص «بیشترین دارایی» نیز در صدر فهرست قرار دارد. این بانک در شاخص‌های بیشترین میزان ارزش افزوده و بیشترین اشتغالزایی رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است.
همچنین نام بانک تجارت در جدول‌های مربوط به شاخص «بیشترین دارایی» و 10 شرکت پیشرو در جایگاه سوم دیده می‌شود. بانک پارسیان نیز چهارمین شرکت ایران از لحاظ بیشترین دارایی است.
سایر بانک‌های برتر
هولدینگ بانک صادرات ایران، چهارمین عضو گروه «بانک‌ها و موسسات اعتباری» است که نام آن در میان 500 شرکت برتر ایران درج شده است. این بانک در فهرست کلی، با هفت پله سقوط نسبت به سال قبل در رده چهاردهم قرار دارد. بانک صادرات در جدول‌های مربوط به «بیشترین دارایی» و «بیشترین اشتغال‌زایی» به ترتیب جایگاه دوم و سوم را به خود اختصاص داده است.
هولدینگ بانک مهر اقتصاد، عضو بعدی این گروه است و در فهرست کلی نیز با یک رتبه سقوط نسبت به سال قبر در جایگاه هفدهم دیده می‌شود. این بانک همچنین در شاخص «بیشترین دارایی» در رده هفتم قرار دارد.
دو بانک پاسارگاد و قوامین، جایگاه ششم و هفتم خانواده بانک‌ها و موسسات اعتباری را به خود اختصاص داده‌اند. این دو بانک در فهرست کلی در رده‌های 20 و 24 قرار دارند. بانک پاسارگاد نسبت به سال قبل سه پله صعود را تجربه کرده و جایگاه بانک قوامین تغییری نداشته است. این دو بانک در جدول مربوط به شاخص «بیشترین دارایی» نیز به ترتیب در جایگاه ششم و نهم ایستاده‌اند.
رده‌های هشتم و نهم این گروه در اختیار دو بانک سامان و اقتصاد نوین است. آنها در فهرست کلی به ترتیب با پنج پله صعود و دو پله سقوط، در جایگاه 34 و 35 دیده می‌شوند. بانک اقتصاد نوین در فهرست بیشترین دارایی نیز رده دهم را به خود اختصاص داده است.
بانک آینده دهمین عضو گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری است که نام آن در فهرست 500 شرکت پرفروش ایرانی دیده می‌شود. این بانک در فهرست کلی در رده سی و هفتم قرار دارد. بانک آینده در فهرست سال گذشته حضور نداشته است.
دو بانک رفاه کارگران و صنعت و معدن در رده‌های 11 و 12 این گروه قرار دارند. آنها در فهرست کلی جایگاه 41 و 46 را به خود اختصاص داده‌اند. رتبه بانک رفاه کارگران، نسبت به سال قبل تغییری نکرده اما بانک دیگر 9 پله صعود را تجربه کرده است.
رده‌های 13 تا 15 گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری را بانک‌های سرمایه، انصار و سینا به خود اختصاص داده‌اند. این سه بانک در فهرست کلی به ترتیب با 15، 4 و 5 پله صعود، در جایگاه 51 تا 53 ایستاده‌اند.
هولدینگ بانک شهر، شانزدهمین عضو این خانواده است که در فهرست 500 شرکت برتر حضور دارد. این بانک با 17 پله صعود نسبت به سال قبل در جایگاه 59 قرار گرفته است. بانک شهر در شاخص «بیشترین صعود در رتبه فروش» در رده چهارم و در فهرست 10 شرکت پیشرو در رده ششم دیده می‌شود.
هولدینگ بانک‌ دی، رده هفدهم گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری را به خود اختصاص داده است. این بانک در فهرست کلی با 53 پله صعود در جایگاه 67 قرار دارد. بانک دی در جدول‌های مربوط به دو شاخص «بیشترین رشد فروش» و «بیشترین صعود در رتبه فروش» به ترتیب در رده‌های اول و دوم ایستاده است.
بانک‌های کارآفرین و گردشگری در رده‌های 18 و 19 این گروه دیده می‌شوند. آنها جایگاه 75 و 121 فهرست کلی را به خود اختصاص داده‌اند. جایگاه بانک کارآفرین نسبت به سال قبل تغییری نداشته اما بانک گردشگری 20 پله صعود را تجربه کرده است.
رده‌های 20 و 21 گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری، در اختیار دو بانک ایران زمین و توسعه تعاون قرار گرفته است. آنها در فهرست کلی به ترتیب با 43 پله صعود و هشت پله سقوط، در جایگاه 145 و 181 ایستاده‌اند.
آخرین عضو این خانواده که نام آن در فهرست 500 شرکت پرفروش دیده می‌شود، بانک حکمت ایرانیان است که با دو پله سقوط نسبت به سال قبل در جایگاه 254 قرار دارد.

۱۵ اسفند ۱۳۹۳ بدون دیدگاه

ﯾﺎﺩﻣﻪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺮﺩﻧﻤﻮﻥ ﮐﺎﺭﺧﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ.ﻣﺎﺭﻭ ﺑﻪ ﺻﻒ ﮐﺮﺩﻧﻮ ﺑﺮﺩﻧﻤﻮﻥ ﺗﻮ ﮐﺎﺭﺧﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﺭﻭ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ,
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﻣﯿﺪﺍﺩﺑﯿﺮﻭﻥ,ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺻﻒ ﺯﺩﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻭ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﯿﺰﺩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺭﻭ ﻭﺭﺩﺍﺷﺘﻦ ﻭ ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ, ﻣﻦ ﺭﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺍﻭﻧﺎ ﺩﺍﺭﻥ ﮐﺎﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻭ ﺯﺷﺘﯽ ﻣﯿﮑﻨﻦ, ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮ ﺻﻒ ﻣﻮﻧﺪﻡ.ﻭﻟﯽ ﺁﺧﺮﺵ ﺍﻭﻧﺎ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﻮﺍﻋﺪﻭ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ,ﻫﯿﭻ ﭼﯽ ﻧﺼﯿﺒﻢ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ…
ﺍﻻﻥ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎﻟﻤﻪ, ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﻭﻟﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﺪ.
ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﺑﺎﺷﻢ ﻭ ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﭼﯿﺰﺍ ﺭﻭ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻢ…
ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻭ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺸﻮﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﺍ ﺭﻭ ﺯﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯿﺬﺍﺭﻥ ﺍﺯ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﯿﺘﺎﯼ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺸﻮﻥ ﻟﺬﺕ ﻣﯿﺒﺮﻥ…
ﺍﺯ ﻫﻤﻮﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺎ ﺍﻻﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﻻﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺧﻮﺏ ﻣﻮﻧﺪﻥ ﻣﻬﻤﺘﺮﻩ ﯾﺎ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﯿﺘﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ؟؟؟
ﺍﻭﻧﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻭ ﺷﺨﺼﯿﺘﺖ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﯿﺘﺎﯼ ﺗﻮﯼ ﺩﺳﺘﺖ ﻣﯿﺴﻨﺠﻨﺪ

> ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﯾﺰ ﭘﺮﺳﺘﻮﯾﯽ <

هر روزتون پر از عشق

۲۵ بهمن ۱۳۹۳ بدون دیدگاه

خداوندا روزت مبارک…
روز عشق را فقط به تو می توان تبریک گفت…
تو که عشقت آسمانیست…
و ثمره ی عشقت آرامش است…
تو که رنگ و بوی عشقت فرق میکند…
تو عشقت خالص و ناب است…
تو بی حساب میدهی…
بی دلیل توبه میپذیری..
بی توقع برکت میدهی…
و بی منت یاری میکنی …
واقعا که تنها تو سزاوار کلمه ی عاشق هستی…
عشقی که خالصانه به بنده ات تقدیم میکنی…
دوست داشتنهای ما بوی نیاز میدهد…
عشقمان از روی هوس است تا محبت…
دوست داشتنمان برای دل خودمان است…
و توقع،زیربنای عشقمان است…..

ولنتاینتون مبارک هر روزتون پر از عشق .
سپندارمذگان هم پیشاپیش مبارک .

جانم به قربانت …

۱۹ بهمن ۱۳۹۳ 3 دیدگاه

نقل است که شاه عباس از وزیر خود در مورد اوضاع اقتصادی مردم سئوال می‌کند. وزیر جواب می‌دهد که جانم به قربانت، وضع مردم بسیار خوب است به طوری که همه پینه دوزان امسال به سفر حج رفتند. شاه می‌گوید‌ ای نادان اینکه تو می‌گویی نشانه آن است که وضع مردم بد است، زیرا اگر وضع مردم خوب بود باید کفاشان به سفر حج می‌رفتند (چون مردم به جهت اوضاع بد اقتصادی به جای خرید کفش نو، بار‌ها برای وصل و پینه کفش خود به پینه دوز مراجعه کرده‌اند و در نتیجه وضع پینه‌دوزان بهتر شده است.)

روزگار سخت باران و مادرش …

 

۱-Shiraz-Iran-Homeless4

kF1422119404

۱-Shiraz-Iran-Homeless11

 

این روزها روزهای خوب و خوشی سپری نمی کنم …

اما دیدن خبر روزگار باران با مادرش در این چادر مسافرتی در شیراز من ازرده خاطر کرد.

این خبر باعث خجالتم از بارانها شد و بیزاری از همه کسانی که در پشت ظاهر حق به جانبشون در عملکردشون کاری جز خیانت و ازار به دیگران انجام نمی دند و تنها وقتی دلواپس می شند که منافع خود و نور چشمی هاشون دچار تزلزل بشه …

باران جان  ، شرمنده ایم که چه قدر زیاد شده ادم هایی که چشماشون از دیگران بر می گردونند و پر شدند از دورغ و خیانت و تظاهر …

مادر باران تو هم ببخش که این روزها خیلی ها دیگه به نتیجه عملکرد و تصمیماتشون بر دیگران توجهی ندارند و خودرایی و خودبزرگ بینی فراگیر شده و افت اغلب پشت میزنشینان شده …

 

 

هو الرحمن الرحیم …

images

بانک صادرات ۷۰ تومان !

۱۰۹۳۴۰۰۹_۴۹۴۶۹۶۷۵۰۶۶۸۰۳۹_۶۶۷۰۶۴۶۱۰۸۵۳۲۶۲۰۲۹۲_n

اوضاع شبکه بانکی ؟!

۱۱ دی ۱۳۹۳ 4 دیدگاه

این روزها اخبار حاشیه ساز برای بانکها و موسسات اعتباری زیاد شنیده می شود .

از احتمال انحلال یک بانک و یک موسسه مالی ….

عزم و قصد دلت بر تقابل با موسسات مالی البته اگر توانایی ان را داشته باشد .

اعلام نرخ های جدید سود سپرده های بانکها و موسسات اعتباری …

تاکید و هشدار بر عدم افتتاح حساب جدید در موسسات اعتبار فاقد مجوز …

مصاحبه یک مدیر موسسه اعتباری مبنی بر توانایی پرداخت سود های سی درصدی به مشتریان و عدم التزام به دستورات بانک مرکزی …

عدم رفع تحریم سوئیفت بانکها ..

اوضاع نامناسب سود سازی و نقدینگی بانکها …

و اخباری چون اجرایی شدن طرح چکاوک هم از اخبار خوب شبکه بانکی بوده است .

و البته الزام مجلس به فروش دارایی های مازاد بانکها به میزان 33 درصد سالیانه …

با خودم می گم بانک صادرات اگه به خواد املاک مازاد خودش بفروشه ، قیمتش چند خواهد بود ؟

الان 78 تومان قیمتش ….

 

۱۶۵۳۶۲۸_۱۰۱۵۲۹۴۵۷۷۷۸۶۹۲۵۲_۵۸۵۱۶۰۰۲۳۲۰۱۲۰۹۴۰۲۵_n

امروز زنگ زدم یک شعبه کار داشتم از پشت خط صدای یک همکار شنیدم که داشت با خیال راحت و سرحال با یک بچه خوش بش می کرد و جدول ضرب می پرسید .

ناخواسته وضعیت خودم با اون مقایسه کردم و یا اتفاقاتی افتادم که باعث شد که ایشون و دیگران در موقعیتی باشند که هستند ولی …

اومدم خونه اولین چیزی که سعی کردم خودم با اون ارام کنم ، حساب و کتاب روز موعود بود و بستانکاری و بدهکاری و کسر و کسور اون روز …

ولی راستش باز دلم ارم نشد و نتونستم طاقت بیارم و ننویسم …

همیشه دلم می خواست یک مدیر باشم ولی وقتی کارکنانی می بینم که مورذ بی عدالتی مدیرانشون قرار می گیرند می ترسم .

مدیریتی که از کارمندش جهت منافع سازمان فقط بهره برداری کنه و هیچ تلاشی جهت رشد زندگی شخصی ، اجتماعی و سازمانی نداشته باشه و از زیر مجموعه خودش غافل و سهل انگار باشه ، زیاد نمی تونه سخت باشه …

مدیریتی که همیشه یک عده رو سرباز می خواد و اصراری به تغییر معادله بازی خودش نداره و

عده ای همیشه در کنارش از تلاطم و سختی و جدال در امان باشند ، کار زیاد سختی نیست …

مدیریتی که کارکنان مثل فرزندانش ندونه و تعامل با زیر مجموعه رو مثل تعامل با بچه های خودش ندونه کار زیاد سختی نیست …

مدیرتی که حق یه بهانه های سبک و پوشالی بجا نیاره و ناحقی کنه ، کار زیاد سختی نیست …

نمی دونم گاهی فکر می کنم که شاید خبری از حساب و کتاب و حق و ناحق شدن نباشه و هر کسی می تونه توی مجموعه خودش خدایی کنه و عدالت تقسیم کنه ولی یاد اهن گداخته و ترس علی (ع) از اتش می یفتم و با خودم می گم نه خبری خواهد شد …

 

من از …. می ترسم

۳۰ آذر ۱۳۹۳ 2 دیدگاه

من از شب ها ی تاریک بدون ماه می ترسم
نه از شیر و پلنگ، از این همه روباه می ترسم
مرا از جنگ رو در روی درمیدان گریزی نیست
ولی از دوستان آب زیر کاه می ترسم
من از صد دشمن دانای لا مذهب نمی ترسم
ولی از زاهد بی عقل ناآگاه می ترسم
پی گم گشته ام در چاه نادانی نمی گردم
اصولأ من نمی دانم چرا از چاه می ترسم
اگرچه راه دشوار است و مقصد ناپدید، اما
نه از سختی ره، از سستی همراه می ترسم
من از تهدیدهای ضمنی ظالم نمی ترسم
من از نفرین یک مظلوم، از یک آه می ترسم
من از عمامه و تسبیح و تاج و مسند شاهی
اگر افتد به دست آدم خود خواه می ترسم
مرا از داریوش و کوروش و این جمله باکی نیست
من از قداره بندان مرید شاه می ترسم
نمی ترسم ز درگاه خدای مهربان، اما
ز برخی از طرفداران این درگاه می ترسم
چو ” کیوان ” بر مدار خویش می گردم
ولی گاهی از این سنگ شهاب و حاجی گمراه می ترسم

“سیمین بهبهانی”

کاش می شد …

۲۹ آذر ۱۳۹۳ 3 دیدگاه

۱۴۷۷۱۳۸

امشب به دو تا کلمه فکر می کنم …

امین و امانت …

دلم می خواد می شد که اونقدر امانتدار موقعیت و مقام خودمون می شدیم که دیگر هیچ کارمندی از سوء مدیریت ننالد و گله از مدیرانی نداشته باشد که امین و امانتدار نیستند و جفا می کنند و …

کاش می شد که ما هم امانتدار کار خود بودیم و امین همکاران و مشتریان خود …

کاش می شد که بساط رابطه خارج از ضابطه ، چاپلوسی و دورویی و دروغ و کینه و غضب ، نادیده گرفتن حقوق دیگران ، خیانت به دیگران و سازمان برچیده می شد .

کاش می شد که صداقت و درستی و امانتداری و محبت در سازمان و اجتماع همه گیر می شد .

ای کاش می شد ….

امشب از اون شبهاست که می توان دلتنگ بود و گله کرد …

 

فرمول محاسبه سود و اقساط وام های دریافتی بانکها (+با مثال )

۲۳ آبان ۱۳۹۳ 4 دیدگاه

عصر بانک؛ فرمول کلی محاسبه سود برای تسهیلات با اقساط مساوی ماهیانه(چند قسطه مثل وام فروش اقساطی) که معمولا تعداد زیادی از تسهیلات دریافتی را شامل میشود بشکل زیر میباشد .

فرمول قدیم

سودتسهیلات  =۲۴۰۰ / (( فاصله اقساط به ماه + تعداد کل اقساط ) * نرخ * مبلغ اصل تسهیلات)       


برای محاسبه بهره وام بانکی طبق مثال زیر میتوانید محاسبه کنید.

مثال. اگر شما ۱میلیون ریال وام گرفته اید با بهره ۱۵% و باز پرداخت ۱۲ماهه

مبلغ بهره ۸۱۲۵۰ = ۲۴۰۰ / (۱+۱۲ )* ۱۵ * ۱۰۰۰۰۰۰

تعداد اقساط/(مبلغ بهره +اصل وام) =مبلغ اقساط ماهانه

مبلغ هر قسط   ۹۰۱۰۴   =  ۱۲  /  (۸۱۲۵۰+۱۰۰۰۰۰۰)

اما محاسبه مبلغ سود وام های یک سررسید (یک قسطه مثل وام مضاربه)با فرمول زیر صورت می گیرد.

۳۶۵۰۰ / (  مدت تسهیلات به روز * نرخ * مبلغ اصل تسهیلات )=سود تسهیلات

(مبلغ بهره +اصل وام) =مبلغ قسط

البته توجه شود در مثالهای بالا سود  کل وام به تمامی اقساط به نسبت مساوی سرشکن میشود.ولی در وام های قرض الحسنه سود مربوط به هر سال را در قسط اول از وام گیرنده دریافت میکنند یا کل سود وام را در هنگام اعطای وام به  مشتری از مبلغ وام کسر میکنند یعنی کل سود(کارمزد) را همان اول میگیرند که دراین صورت نحوه ی محاسبه ی سود وام قرض الحسنه به قرار زیر است:

سودتسهیلات  =۱۲۰۰ / (( فاصله اقساط به ماه + تعداد کل اقساط ) * نرخ * مبلغ اصل تسهیلات)

در صورتیکه متوجه شدید میزان سود و اقساط وام های شما با فرمول های بالا همخوانی ندارد ، به احتمال زیاد فرمول جدید زیر نشاندهنده میزان سود و اقساط وام شما می باشد.

فرمول جدید

 

اگر میزان وام دریافتی را ۷۰ میلیون ریال و نرخ سود را ۱۲ درصد  و مدت را ۵ سال (مانند وام خودرو )فرض کنیم:

(ریال)
  سود سود و اصل مبلغ قسط
فرمول قدیم       21,350,000       91,350,000        1,522,500
فرمول جدید     23,426,472     93,426,472        1,557,107

تذکر : در بعضی از قرار دادها که البته در ایران چون به صورت یکطرفه این امکان در اختیار متقاضیان ( با توجه به مفاد قرار داد ) قرارمیگیرد ، علاوه بر بهره وام در قرار داد ها مبلغی به عنوان کارمزد وجود دارد که متقاضی بالاجبار باید آن را قبول کند ، در بعضی از این قرار داد ها مبلغ کارمزد درصدی از وام و در بعضی دیگر از قرار داد ها مبلغی ثابت است ، که در مواردی که کارمزد درصدی حتی کم از قرار داد میباشد :  متقاضی باید توجه داشته باشد برای بررسی شرایط دریافت وام ، کارمزد فوق را نیز با اصل وام و بهره جمع کرده و در محاسبات خود جهت بررسی طرح در نظر داشته باشد .

 

تذکر : اگر برای محاسبه بهره وام دریافتی تعداد اقساط وام ( ماه ) استفاده گردد نتیجه بر عدد 2400 تقسیم میشود ، اما اگر مدت روزانه ( مثال = 365 روز ) لحاظ شد باید حاصل را بر 36500 تقسیم کرد تا بهره روزانه محاسبه گردد .

“leader & boss”

۱۸ مهر ۱۳۹۳ 5 دیدگاه

۱۰۱۷۷۴۹۸_۱۰۱۵۲۳۰۹۳۷۳۰۹۶۰۹۰_۴۳۳۸۴۸۷۸۹۲۵۷۱۸۱۷۲۵۰_n

“صادقانه زندگی کنید”

۱۶ مهر ۱۳۹۳ 5 دیدگاه

نگذارید گوشهایتان گواه چیزی باشد که چشمهایتان ندیده،

نگذارید زبانتان چیزی را بگوید که قلبتان باور نکرده..

صادقانه زندگی کنید

“الهی قمشه ای”

“دلهاتون آرام”

روزگاری حاکمی اعلام کرد؛
به هنرمندی که بتواند آرامش را در یک تابلو نقاشی بیاورد، جایزه ای نفیس خواهد داد…
بسیاری از هنرمندان سعی کردند وحاکم همه تابلو های نقاشی را نگاه کرد و از میان آنهادو تابلو پسندید و تصمیم گرفت یکی از آنها را انتخاب کند.
اولی نقاشی یک دریاچه آرام بود،
دریاچه مانند آینه ای تصویر کوههای اطرافش را نمایان میساخت،بالای دریاچه آسمانی آبی با ابرهای زیبا و سفیدبود, هر کس این نقاشی را میدید حتما آرامش را در آن می یافت…
در دومی کوههایی بود ناهموار و پر صخره، آسمان پر از ابر های تیره، باران میبارید و رعد و برق میزد، از کنار کوه آبشاری به پایین میریخت،در این نقاشی اصلا آرامش دیده نمیشد…
اما حاکم با دقت نگاه کرد وپشت آبشار بوته ای کوچک دید که در شکاف سنگی روییده بود،
در آن بوته پرنده ای لانه کرده بود ودر کنار آن آبشار خروشان وعصبانی، پرنده ای در لانه ای با آرامش نشسته بود…
حاکم نقاشی دوم را انتخاب کرد وگفت:
“آرامش به معنای آن نیست که صدایی نباشد، مشکلی وجود نداشته باشد, یا کار سختی پیش رونباشد،
آرامش یعنی؛
درمیان صدا،مشکل و کار سخت,دلی آرام وجود داشته باشد…
“دلهاتون آرام”

از پشت کوه آمده ام

آری از پشت کوه آمده ام
چه میدانستم اینور کوه باید
برای ثروت ، حرام خورد
برای عشق ، خیانت کرد
برای خوب دیده شدن.، دیگری را بد نشان داد
وبرای به عرش رسیدن ، باید دیگری را به فرش کشاند…..
وقتی هم با تمام سادگی دلیلش را میپرسم ، میگویند:
“از پشت کوه آمده!”….
ترجیح میدهم به پشت کوه برگردم و تنها دغدغه ام سالم بازگرداندن گوسفندان از دست گرگها باشد تا اینکه اینور کوه باشم و گرگ!

“حسین پناهی “

خودت …

ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،
ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ …
ﺯﯾﺮﺍ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻝ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ …
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ،
ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ
همیشه خودت را نقد بدان, تا دیگران تورابه نسیه نفروشند
سعی کن استاد تغییر باشی، نه قربانی تقدیر…
درزندگیت به کسی اعتمادکن، که بهش ایمان داری نه احساس…
و هرگز, بخاطرمردم تغییر نکن!
این جماعت هر روز تورا جور دیگری می خواهند…

صداقت …

۳۱ شهریور ۱۳۹۳ بدون دیدگاه

یکی از کانالها یه برنامه مستند حیات وحش رو پخش میکرد.
نشون میداد یه گروه محقق یه سری لاشه مرغ رو داخل یه توری گذاشته بودن و چند گودال به فاصله های 10-20 متر از هم حفر کرده بودن!
بعد از مدتی یه روباه اومد و کمی بو کشید و یه مقدار این لاشه مرغا رو جابجا کرد و رفت؛ کارشناس تیم رو به دوربین کرد و گفت این الان میره و بقیه گله و دوستاش رو میاره؛ و با استفاده از یه ربات جرثقیل توری رو جابجا کردن و اوردن تو گودال دوم و استتارش کردن و با یه مایعی که اسپری کردن اثر بو رو از مسیر از بین بردن!
تقریبا نیم ساعت بعد روباه و 7-8 تا روباه دیگه اومدن سر گودال اول و هرچی گشتند مرغها رو پیدا نکردن هر چی زمین رو بو کردن فایده نداشت و اون 7-8 تا رفتن و این روباه اولی دوباره شروع به گشتن کرد! جالبیش اینجا بود که هی با سرعت میگشت و بعد سرشو بالا میاورد و به دوستاش که داشتن دور میشدن نگاه میکرد دوباره بو میکشید!
اینها با استفاده از سیم کمی روی گودال دوم رو باز کردن تا حدی که روباه دید مرغا رو!
این دفعه خیلی جالب بود! روباه یکی از مرغا رو با دندون گرفت و با خودش برد!
این تیم کارشناس اومدن و دوباره همون کار رو تکرار کردن و توری رو به گودال سوم بردند!
روباهها وقتی رسیدن هرچی گودالها رو گشتن و هر چی زمین رو بو کشیدن چیزی نبود و دوباره رفتن!
روباه اول رو نشون داد که این بار دیگه جست و جو نکرد و رفت داخل گودال دوم دراز کشید و به حالت خوابیده موند یه چند دقیقه صبر کردن و دیدن خبری نیست نزدیکش رفتند و چک کردنش دیدن کاملا مرده!!
جالب این بود که لاشه روباه رو به مرکز دامپزشکی بردن و کلی ازمایش کردن دیدن دقیقا عکسها و ازمایشات نشون میده این حیوون براثر یک شوک عصبی سکته کرده و مرده!! و….
****
روباه که نماد مکر و حیله گری در حیوانات هست وقتی احساس میکنه صداقتش بین دوستاش از بین رفته سکته میزنه و میمیره!! ار خجالت میمیره!!!
ولی بعضی آدما هستن روزی هزاران دروغ به زبون میارن پشت تریبون سر کلاس بین دوستاش … بعد جالبیش اینه حتی وقتی دروغاش اشکار میشه راست راست میگرده و اصلا و ابدا هم خم به ابرو نمیاره و اسفناکتر اینکه باز هم تکرار تکرار تکرار!!!

منبع :اینترنت

دریافت کامزد از کارتخوانها

۲۸ شهریور ۱۳۹۳ بدون دیدگاه

این روزها در خبرهای  منتشر شده  مرتبط به شبکه بانکی دریافت کامزد از کارتخوانها از ابان ماه خبر ساز شده و خواهد شد .

وقتی به منشاء اتخاذ چنین تصمیماتی فکر می کنم ، ازرده خاطر می شم .

به جای تشویق مردم و صنوف به استفاده از دستگاه کارتخوان ، داریم برای استفاده از انها باج می گیریم .

به جای راهگشایی و فرار از پرداخت هزینه های بالای هزار تومان برای سند های نقدی توی شعب از سوی بانکها داریم ، باز هم هزینه به مردم ، بانکها و بانک مرکزی تحمیل می کنیم که چی بشه شاپرک پر پر نشه ؟!

انفورماتیک چاق شد ، حالا نوبت شاپرک رسید ….

ظاهرا بانکها هم حرفی برای گفتن برای در برابر بانک مرکزی ندارند و بجای پرداخت این کامزد یا جلوگیری از انجام چنین کاری مانعی نخواهند بود و  شاید هم چشم به منافع خودشون در ملی انفورماتیک و شاپرک دارند .

دیگه به حرف یکی از مدیران ارشد سابقمون ایمان اوردم که سال 80  بهمون می گفت : هیچ چیز بهتر نمی شه و ما تابع نظم ، قانون و منطق نمی تونیم باشیم .

بعضی اوقات تموم امیدم به روزهایی بهتر از دست می دم ولی باز به خودم دلداری می دم  و می گم که اندکی صبر ، سحر نزدیک هست و بالاخره چرخه سیستم به دست کسانی خواهد افتاد که با تمام وجودشون خاطر خواه اصلاح مدیریت و تغییر و تحول و دمیده شدن پویایی و طروات در روح خسته سیستم هستند .

اعتماد به ارزیابی عملکرد

۲۶ شهریور ۱۳۹۳ بدون دیدگاه

قرار بود مدتی قبل برای پایاننامه دانشگاه روی موضوع مرتبط با اعتماد کارکنان به ارزیابی عملکرد مدیران کار کنم که متاسفانه با وچود اشتیاق شدیدم به این موضوع تایید نشد .

هنوز هم وقتی به ارزیابی عملکرد فکر می کنم ، ذهنم دچار چالش می شه !

براستی ایا نیاز هست که کارکنان به ارزیابی عملکرد مدیران اعتماد داشته باشند ؟

ایا در ارزیابی عملکرد به واقع کیفیت کاری و رفتاری فعلی و عینی کارکنان تاثیر گذار است یا ذهنیت منفی یا مثبت گذشته مدیر و یا سفارش ، تایید یا سیگنالهایی منفی دیگران ؟

ارزیابی نادرست عملکرد چه تاثیری بر عملکرد کارکنان خواهد داشت ؟

و …..

فعلا به ارزیابی مشتریان از خدمات بانک سرگرم شدم و به امید خدا اگر ذوقی بود به ارزیابی کارکنان از عملکرد مدیران برسیم …